Công ty cổ phần Ferocrom Việt Nam thành lập năm 2010, vá»›i vốn Ä‘iều lệ 180 tá»·. 

Trụ sở chính: Số 38A Đại lộ Lê Lợi - Phường Điện Biên - TP.Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa

Vá»›i dá»± án xây dá»±ng nhà máy khai thác - chế biến khoáng sản, mỏ Crôm ở Thanh Hóa… Tập Ä‘oàn Tiến Lá»™c Ä‘ã và Ä‘ang đầu tÆ° hÆ¡n nữa về máy móc, thiết bị, nguồn nhân lá»±c để khai thác có hiệu quả nguồn khoáng sản và Ä‘a dạng hoá sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm Ä‘em lại sá»± ổn định để phát triển bền vững cho công ty và thỏa mãn ngày càng tốt hÆ¡n đối vá»›i khách hàng. 


Thông tin liên hệ:

Anh Nguyễn Thành Luân
Email: luannguyen@tienlocgroup.com
Mobi: 0909.333577