Chương trình hành động doanh nhân Lã Thị Lan - Ứng viên đại biểu Quốc Hội khóa XIV