Bà LÃ THỊ LAN - TỔNG GIÁM ĐỐC TIENLOC GROUP - Biết đủ là đủ

https://doanhnhansaigon.vn/tro-chuyen-voi-doanh-nhan/tong-giam-doc-tien-loc-group-doanh-nhan-la-thi-lan-biet-du-la-du-1089684.html